Nếu dùng Eneloop, tai nghe đã không bị nổ :)

Reviews